A+ A A-

Regulament de organizare si functionare al I.I.S.P.V.

                      Art. 14. - (1) Serviciul Chimie şi Radioactivitate este condus de un șef serviciu și are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:

1. menţine şi îmbunătăţeşte sistemele de control intern managerial şi de managementul calităţii elaborate şi impementate de către I.I.S.P.V., conform reglementărilor în vigoare;

2. elaborează şi implementează procedurile specifice, instrucţiunile de lucru, precum şi toate documentele specifice Serviciului Chimie şi Radioactivitate, în cadrul sistemului de control intern/managerial şi de managementul calităţii;

3. coordonează şi monitorizează activitățile de laborator desfăşurate de L.S.V.S.A., în domeniul Chimie şi Radioactivitate, după o concepţie unitară, pentru realizarea obiectivelor propuse;

4. furnizează informații cu privire la metodele de analiză pe care trebuie să le utilizeze laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor desemnate să efectueze analize fizico-chimice şi/sau pentru determinarea gradului de contaminare radioactivă a produselor alimentare şi a hranei pentru animale, în control oficial, conform Nomenclatorului metodelor de analiză utilizate în cadrul L.S.V.S.A. din cadrul unităților din subordinea A.N.S.V.S.A., aprobat prin ordin al președintelui A.N.S.V.S.A.;

5. cercetează, asimilează, elaborează şi validează metodele de analiză de laborator pentru siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, atunci cand nu există metode standardizate sau oficiale omologate pe domeniul Chimie şi Radioactivitate;

6. stabileşte parametri și criteriile de performanţă pentru demonstrarea adecvării la scop a metodelor de analiză utilizate de serviciul Chimie şi Radioactivitate în controalele oficiale, în conformitate cu reglementarile în vigoare;

7. participă la realizarea siguranţei alimentelor şi a hranei pentru animale prin efectuarea de analize şi/sau expertize de laborator specifice domeniului său de competenţă, la  produsele alimentare şi hrana pentru animale de la producerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către consumator, şi la asigurarea unui nivel înalt de protecţie a vieţii şi sănătăţii umane şi animale;

8. la solicitare, poate efectua examene şi analize de laborator specifice domeniul său de competenţă pentru sortimente noi de produse ce urmează a fi introduse în fabricaţie;

9.    menține un sistem riguros de înregistrare a datelor și de trasabilitate pentru substanțele chimice periculoase, clasificate ca substanțe toxice sau foarte toxice și care prezintă un risc major pentru sănătate.

10. consemnează rezultatele examenului de laborator în buletine de analiză, care au caracter de documente oficiale;

11. participă la elaborarea Programului strategic şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei  alimentelorși a hranei pentru animale, precum şi la stabilirea tarifelor aferente acestora;

12. participă, prin efectuarea de analize specifice domeniului său de competenţă, la realizarea Planurilor Naţionale de Control tematice dispuse  de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau de alte autorităţii/instituţii;

13. furnizează Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor asistență științifică și tehnică pe domeniul Chimie şi Radioactivitate, din punct de vedere analitic, în vederea stabilirii strategiilor şi politicilor naţionale pentru siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale;

14. participă, în grupurile de lucru organizate la nivelul A.N.S.V.S.A., la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniu, la realizarea programelor tehnice şi proiectelor naţionale şi internaţionale privind siguranţa produselor alimentare şi a hranei pentru animale;

15. oferă în mod activ asistență sistemului sanitar - veterinar, prin analizarea probelor susceptibile de a fi neconforme din punct de vedere fizico-chimic şi/sau al contaminării radoiactive, în vederea confirmării rezultatelor obținute de laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, autorizate sanitar-veterinar, conform reglementarilor în vigoare;

16. colectează date şi transmite raportările şi/sau  informaţiile  solicitate de autorităţile naţionale, autorităţile/instituţiile din statele membre ale Uniunii Europene şi autorităţile/instituţiile internaţionale, în domeniul specific de competenţă;

17. participă la reuniunile organizate la nivel naţional, european şi internaţional, în domeniul Chimie şi Radioactivitate;

18. colaborează cu laboratoarele de referință ale Uniunii Europene și participă la cursurile de formare și la testele comparative între laboratoare organizate de către acestea;

19. participă la testele de competenţă organizate de furnizori de încercări de  competență, recunoscuți de către organismul de acreditare, pe domenii pentru care nu există Laborator European de Referinţă sau acesta nu furnizează teste de competență;

Sondaje

In ce conditii colaborati cu I.I.S.P.V.?

Conditii de colaborare excelente - 66.7%
Conditii bune de colaborare - 13.8%
Conditii nu prea bune de colaboare - 18.7%

Total voturi: 123
Votarea pentru acest sondaj s-a incheiat! pornit: 09 Ian 2020 - 00:00