A+ A A-

Regulament de organizare si functionare al I.I.S.P.V. - Capitolul III

CAPITOLUL III

ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE SPECIFICE ALE STRUCTURILOR I.I.S.P.V.

 

         Art. 13. - (1) Serviciul Microbiologie este condus de un șef serviciu și are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:

1. menţine şi îmbunătăţeşte sistemele de control intern managerial şi de managementul calităţii, conform reglementărilor în vigoare;

2. elaboreazăşi implementeazăprocedurile specifice, instrucţiunile de lucru, precumşi toate documentele specifice Serviciului Microbiologie, în cadrulsistemului de control intern/managerial proiectat şi implementatlanivelul I.I.S.P.V.;

3. coordonează şi monitorizează activitățile de laborator desfăşurate de L.S.V.S.A., în domeniul microbiologiei alimentelor și a hranei pentru animale,  după o concepţie unitară, pentru realizarea obiectivelor propuse;

4. furnizează informații cu privire la metodele de analiză pe care trebuie să le utilizeze laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor desemnate să efectueze analize microbiologice şi parazitologice specifice domeniului, în control oficial, conform Nomenclatorului metodelor de analiză utilizate în cadrul L.S.V.S.A. din cadrul unităților din subordinea A.N.S.V.S.A., aprobat prin prdin al președintelui A.N.S.V.S.A.;

5. cercetează, asimilează, elaborează şi validează metodele de analiză de laborator pentru siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, atunci cand nu există metode standardizate sau oficiale omologate pe domeniul microbiologie şi biologie moleculară aplicată pentru siguranţa alimentelor;

6. stabileşte parametri și criteriile de performanţă pentru demonstrarea adecvării la scop a metodelor de analiză utilizate de serviciul microbiologie în controalele oficiale, în conformitate cu reglementarile în vigoare;

7. participă la realizarea siguranţei alimentelor şi a hranei pentru animale prin efectuarea de analize bacteriologice, micologice, parazitologice şi de biologie moleculară şi/sau expertize de laborator, la  produsele alimentare şi hrana pentru animale de la producerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către consumator, şi la asigurarea unui nivel înalt de protecţie a vieţii şi sănătăţii umane şi animale;

8. la solicitare, poate efectua examene şi analize de laborator specifice domeniul său de competenţă pentru sortimente noi de produse ce urmează a fi introduse în fabricaţie;

9. menține un sistem riguros de înregistrare a datelor și de trasabilitate pentru tulpinile bacteriene utilizate ca martori de referință în procesul analitic;

10. consemnează rezultatele examenului de laborator în buletine de analiză, care au caracter de documente oficiale;

11. participă la elaborarea Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de imobilizare a animalelor care amenință viața sau integritatea corporală a persoanelor prin utilizarea și administrarea substanțelor din categoria stupefiante, psihotrope, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, denumit în continuare Programul strategic, şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei  alimentelorși a hranei pentru animale, precum şi la stabilirea tarifelor aferente acestora;

12. furnizează A.N.S.V.S.A. asistență științifică și tehnică pe domeniul microbiologie şi biologie moleculară aplicată pentru siguranţa alimentelor, din punct de vedere analitic, în vederea stabilirii strategiilor şi politicilor naţionale pentru siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale;

13. participă, în grupurile de lucru organizate la nivelul A.N.S.V.S.A., la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniu, la realizarea programelor tehnice şi proiectelor naţionale şi internaţionale privind siguranţa produselor alimentare şi a hranei pentru animale;

14. oferă în mod activ asistență sistemului sanitar - veterinar, prin identificarea speciei/tipizarea tulpinilor bacteriene și testarea rezistenței la antimicrobiene a tulpinilor bacteriene izolate din alimente și hrana pentru animale, precum și prin analizarea probelor susceptibile de a fi neconforme din punct de vedere microbiologic;

15. colectează date şi transmite raportările şi/sau  informaţiile  solicitate de autorităţile naţionale, autorităţile/instituţiile din statele membre ale Uniunii Europene şi autorităţile/instituţiile internaţionale, în domeniul specific de competenţă;

16. participă la reuniunile organizate la nivel naţional, european şi internaţional, în domeniul său de competenţă;

17. colaborează cu laboratoarele de referință ale Uniunii Europene și participă la cursurile de formare și la testele comparative între laboratoare organizate de către acestea;

18. participă la testele de competenţă organizate de furnizori de încercări de  competență, recunoscuți de către organismul de acreditare, pe domenii pentru care nu există Laborator European de Referinţă sau acesta nu furnizează teste de competență;

19. participă la programele de instruire organizate de C.E., Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor - EFSA, alte organisme internaţionale sau de autorităţile competente din ţările terţe în domeniul său de competenţă;

20. participă la programele de instruire în domeniul managementului calităţii, furnizate de organisme naţionale sau internaţionale, cu competenţe în domeniu;

21. participă la cursuri de perfecţionare, specializare, schimb de experienţă, manifestări ştiinţifice, în domeniul de competenţă sau administrației publice, organizate la nivel naţional și european;

22. colaborează cu celelalte Laboratoare Naţionale de Referinţă din statele membre ale Uniunii Europene şi cu alte organizaţii de profil, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de supraveghere şi analiză;

23. colaborează cu organismul naţional de acreditare;

24. participă la audituri interne în limita competențelor;

25. elaborează planurile de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/ neconformităţilor înregistrate în urma auditurilor interne a activităţilor specifice şi realizarea acestora în termenele stabilite;

26. organizează și coordonează activitățile premergătoare desfășurării misiunilor de audit/evaluare, efectuate de structurile competente din cadrul A.N.S.V.S.A., RENAR, EURL, C.E., și alte organisme internaționale, în domeniul de competență, și întocmește documentația aferentă în vederea pregătirii și participării la misiunile respective;

27. elaborează, potrivit domeniului de competență, planurile de acţiune pentru remedierea neconformităţilor înregistrate de către reprezentanții structurilor competente din cadrul A.N.S.V.S.A.,  RENAR, EURL C.E., și alte organisme  internaționale, în urma misiunilor de evaluare ale acestora şi pun în aplicare recomandările formulate;

28. verifică şi analizează documentaţia depusă de către L.S.V.S.A. în vederea acreditării/extinderii acreditării/reînnoirii acreditării și emite propunerea pentru Lista de metode pentru care se solicită acreditare;

29. verifică şi analizează documentaţia depusă de către direcțiile sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare D.S.V.S.A., în vederea desemnării  L.S.V.S.A. care pot efectua analiza probelor prelevate în cadrul controlului oficial şi emite rezultatele evaluării  tehnice;

Sondaje

In ce conditii colaborati cu I.I.S.P.V.?

Conditii de colaborare excelente - 66.7%
Conditii bune de colaborare - 13.8%
Conditii nu prea bune de colaboare - 18.7%

Total voturi: 123
Votarea pentru acest sondaj s-a incheiat! pornit: 09 Ian 2020 - 00:00