A+ A A-

Regulament de organizare si functionare al I.I.S.P.V. - Pagina 5

         În domeniul relaţiilor institutului cu presa

 1. să furnizeze ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea instituţiei, cu respectarea prevederilor legale;
 2. să informeze în timp util şi să asigure accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie;
 3. să asigure, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri sau briefinguri.

          Art. 21 – (1) În cadrul I.I.S.P.V. funcţionează Compartimentul Audit Public Intern, organizat conform prevederilor Legii nr. 672/2002 privind statutul auditului public intern, cu modificările şi completările ulterioare, ca  o structură funcţională în subordinea directă a directorului.
(2) Răspunderea pentru asigurarea cadrului organizatoric şi funcţional necesar desfaşurării activităţii de audit public intern revine conducerii I.I.S.P.V., conform prevederilor art. 3, alin. (1) şi art. 9, lit a) din Legea nr. 672/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Auditul public intern este definit prin lege ca o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.
(4) Auditul public intern trebuie să sprijine conducătorul instituţiei publice în identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative prin evaluarea perioadică a eficienţei şi eficacităţii sistemului de control intern, auditul public intern, ajutând instituţia respectivă să-şi menţină un sistem de control intern adecvat.
Art. 22 – (1)  Compartimentul  Audit Public Intern are următoarele atribuţii:

 1. elaborează şi actualizează, ori de câte ori este cazul, normele metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern din I.I.S.P.V., cu respectarea prevederilor Legii nr. 672/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, şi  şi le trimite spre avizare catre C.A.P.I. – A.N.S.V.S.A.;
 2. pe baza analizei riscurilor şi corelat cu numărul de auditori aprobat prin statul de funcţii, elaborează şi supune spre aprobare directorului, până la data de 1 decembrie a anului precedent anului pentru care se elaborează, planul multianual de audit public intern, pe o perioadă de 5 ani, şi în baza acestuia, planul anual de audit public intern al I.I.S.P.V. şi referatele de justificare ale acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1086/2013 şi ale normelor metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern din cadrul I.I.S.P.V.;
 3. corelează planul de audit public intern anual aprobat la nivelul I.I.S.P.V. cu planul de audit public intern anual aprobat la nivelul A.N.S.V.S.A.;
 4. propune modificarea planului de audit public intern anual ori de câte ori analiza riscurilor motivează acest lucru sau conducerea I.I.S.P.V. ori C.A.P.I. dispune efectuarea unor misiuni de audit neprevăzute în planul iniţial aprobat;
 5. elaborează şi implementează proceduri specifice compartimentului, precum şi alte documente în cadrul sistemului de control managerial proiectat şi implementat;
 6. efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale I.I.S.P.V. sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă si eficacitate;
 7. informează A.N.S.V.S.A. despre recomandările neînsuşite de către directorul I.I.S.PV., precum şi despre consecinţele acestora;
 8. raportează directorului I.I.S.P.V. asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
 9. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern al I.I.S.P.V.;
 10. în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului I.I.S.P.V.;
 11. auditează cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele: angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare; plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ–teritoriale; constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; alocarea creditelor bugetare; sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice;
 12. efectuează activităţi de consiliere potrivit programului anual de audit precum şi la cererea expresă a conducerii entităţii publice.
 13. personalul din domeniu răspunde disciplinar, contravenţional, civil sau penal, după caz, pentru încălcarea îndatoririlor de serviciu;
 14. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea I.I.S.P.V.

Art. 23 – În realizarea misiunilor de audit public intern vor fi atraşi şi alţi specialişti sau persoane calificate din interiorul I.I.S.P.V. sau din afara acestuia, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 24 -  Compartimentul Managementul Calităţii are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:

 1. coordonează responsabilii cu asigurarea calităţii de la nivelul serviciilor şi birourilor;
 2. asigură comunicarea dintre I.I.S.P.V. şi Organismul Naţional de Acreditare RENAR şi urmăreşte derularea procesului de acreditare;
 3. asigură comunicarea dintre I.I.S.P.V. şi Asociaţia de Standardizare din România ASRO;
 4. urmăreşte respectarea  cerinţelor referenţialului de acreditare în vigoare şi a altor acte normative care fac referire la sistemul calităţii;
 5. asigură implementarea dispoziţiilor stabilite privind sistemul calităţii prin transmiterea lor la nivel de servicii, birouri, compartimente;
 6. participă la dezvoltarea şi îmbunătăţirea  sistemului  calităţii astfel încât acesta să furnizeze încredere cu privire la calitatea  serviciilor oferite de I.I.S.P.V.;
 7. participă la stabilirea obiectivelor în domeniul calităţii, specificarea proceselor operaţionale necesare şi a resurselor aferente pentru îndeplinirea acestor obiective;
 8. elaboreaza şi sau validează documentele din sistemul calităţii;
 9. stabileşte programe de instruire a personalului în domeniul asigurării calităţii şi le supune spre aprobare conducerii;
 10. programează şi organizează, cu aprobarea directorului, auditurile interne şi întocmeşte planurile de audit;
 11. propune conducerii I.I.S.P.V. spre nominalizare auditorii interni;
 12. programează şi organizează şedinţele referitoare la sistemului calităţii. Pregateşte materialele necesare acestor şedinţe, întocmeşte raportul final şi urmăreşte modul în care sunt îndeplinite sarcinile stabilite;
 13. monitorizează, în cadrul activităţii de asigurare a calităţii rezultatelor, testele intralaborator şi testele de competenţă internaţionale;
 14. identifică şi analizează neconformităţile, reclamaţiile, acţiunile corective şi preventive;
 15. organizează, cu aprobarea directorului, sedinţa anuală de analiză a sistemului de management al I.I.S.P.V. ;
 16. comitetul tehnic, prin subcomitetul metrologic, coordonează programele de mentenanţă, de verificare internă şi de etalonare a echipamentelor la nivel de servicii, birouri, compartimente;
 17. comitetul tehnic, prin subcomitetul de validare, urmăreşte modul în care se realizează procesul de asigurare a calităţii rezultatelor prin examinarea şi furnizarea de dovezi obiective că încercările folosite sunt adecvate scopului (validare), iar rezultatele obţinute sunt sigure (control intern calitate rezultate);
 18. la solicitare, poate acorda consultanţă L.S.V.S.A.  în domeniul asigurării calităţii ;
 19. la solicitare, poate audita, în calitate de secundă sau terţă parte, împreună cu organizaţiile care funcţionează în domeniu, L.S.V.S.A.  şi alte laboratoare autorizate sanitar veterinar;
 20. urmareşte şi iniţiază măsuri de îmbunătăţire a modului în care circulă decizia şi informaţia în I.I.S.P.V. astfel încât viabilitatea sistemului calităţii să fie asigurată;
 21. efectuează alte activităţi stabilite de conducerea Institutului, în conformitate cu atribuţiile I.I.S.P.V. şi măsurile impuse de actele normative în vigoare.
 1.           Art. 25 - În domeniul sistemului informatic integrat ATLAS vet LIMS are următoarele atribuţii:
 2. coordonează activitatea de configurarea a nomenclatoarelor (investigaţii, teste, probe produse şi stabilirea corelaţiilor dintre acestea) în ATLAS vet Central, pe domeniul de activitate al I.I.S.P.V.;
 3. coordonează activitatea de mentenanţă şi actualizare a nomenclatoarelor în conformitate cu modificările reglementărilor în domeniu de activitate al I.I.S.P.V.;
 4. coordonează activităţile în aplicaţia ATLAS vet LIMS (local) de la recepţia şi introducerea cererii de analiză, alocarea testelor în laborator, introducerea rezultatelor şi până la eliberarea buletinului de analiză;
 5. comunică interactiv cu responsabilii de configurări în vederea îmbunatăţirii aplicaţiei sau identificarea şi clarificarea problemelor apărute;
 6. desemnează utilizatorii aplicaţiei şi stabileşte dreptul de acces în sistem conform competenţelor acestora şi fişelor de post comunicate de către şefii de secţii;
 7. actualizează drepturile de acces ale utilizatorilor în sistem în cazul apariţiei unor modificări aduse aplicaţiei sau fişelor de post;
 8. colectează şi transmite cerinţele funcţionale ale aplicaţiilor ATLAS vet LIMS şi ATLAS vet Central către furnizorul aplicaţiilor;
 9. comunică continuă cu reprezentantul firmei dezvoltatoare a aplicaţiilor pentru rezolvarea operativă a problemelor apărute în sistem;
 10. instruieşte şi asistă utilizatori din I.I.S.P.V. pentru însuşirea modului de lucru cu aplicaţia în conformitate cu manualul de utilizare şi cu drepturile lor de acces;
 11.  comunică eventualele probleme apărute în exploatarea aplicaţiilor către furnizorul  ATLAS vet LIMS si ATLAS vet Central;
 12. verifică stadiul rezolvării tichetelor cu cerinţe de configurare recepţionate de la L.S.V.S.A..

        
         

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

          Art. 26 – Personalul din compartimentele structurii de organizare a I.I.S.P.V. este obligat să cunoască şi să aplice prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare, precum şi ale fişei postului pe care îl ocupă.

          Art. 27 – (1) Pentru fiecare salariat (funcţii de conducere sau execuţie) se întocmeşte „fişa postului“, cuprinzând atribuţiile, competenţele, responsabilităţile, precum şi relaţiile de serviciu. Fişa postului se întocmeşte cu respectarea strictă a atribuţiilor specifice stabilite prin prezentul regulament.
(2) În scopul asigurării bunei desfaşurări a activităţii instituţiei, prin decizie a directorului, sunt desemnate persoanele care înlocuiesc şefii de servicii şi birouri din cadrul institutului pe durata absenţei de la serviciu a titularilor şi cărora, potrivit legii, le sunt delegate competenţe specifice.

          Art. 28 - Prezentul regulament se aprobă şi se pune în aplicare prin ordin al preşedintelui Autorităţii.

          Art. 29 - În caz de nerespectare a prezentului regulament se aplică măsurile necesare conform prevederilor legale.

Sondaje

In ce conditii colaborati cu I.I.S.P.V.?

Conditii de colaborare excelente - 66.7%
Conditii bune de colaborare - 13.8%
Conditii nu prea bune de colaboare - 18.7%

Total voturi: 123
Votarea pentru acest sondaj s-a incheiat! pornit: 09 Ian 2020 - 00:00