A+ A A-

Regulament de organizare si functionare al I.I.S.P.V. - Pagina 4

       Art. 19 – Biroul Juridic, Resurse Umane, Salarizare şi  IT are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:

            În domeniul juridic

 1. colaborează cu structurile din cadrul I.I.S.P.V. în vederea aplicării legislaţiei în vigoare;
 2. urmăreşte şi asigură respectarea Constituţiei şi a tuturor actelor normative în vigoare;
 3. analizează, definitivează şi avizează, după caz, toate ordinele de deplasare în străinătate pentru personalul din cadrul I.I.S.P.V.;
 4. participă în calitate de membru în comisiile de evaluare a ofertelor constituite în cadrul procedurilor de achiziţie publică precum şi în alte comisii şi grupuri de lucru, ori de câte ori este numit prin decizia directorului institutului;
 5. acordă consultanţă juridică personalului I.I.S.P.V. pe problemele din domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. Consultanţa juridică se acordă strict în relaţie cu exercitarea atribuţiilor de serviciu ale diferitelor structuri din cadrul I.I.S.P.V. şi cu formularea răspunsurilor către terţi. Consultanţa juridică se acordă exclusiv în interesul instituţiei publice, prioritar structurilor cu responsabilităţi de natură financiară, managerială şi de gestionare a resurselor umane.
 6. formulează în scris acţiuni, întâmpinări, apeluri, recursuri în care I.I.S.P.V. este parte;
 1. asigură reprezentarea procesuală a I.I.S.P.V. în faţa instanţei de judecată şi a parchetelor de pe lângă instanţe, în baza delegaţiei de împuternicire emisă de reprezentantul legal al I.I.S.P.V.;
 2. iniţiază acţiuni de recuperare a creanţelor I.I.S.P.V., inclusiv prin forme de executare silită şi lichidare judiciară a debitului, la solicitarea serviciului de specialitate;
 3. întocmeste orice alte acte de procedură în care este implicat I.I.S.P.V.;
 4. întocmeşte un registru, potrivit legii, în care ţine evidenţa tuturor cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată;
 5. analizează şi avizează pentru legalitate:

- proiectele de decizii întocmite pentru încheierea, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a contractelor individuale de muncă privind salariaţii institutului,
- deciziile de imputare;
- orice document care este de natură să angajeze răspunderea patrimonială a instituţiei ori să aducă atingere drepturilor şi intereselor legimite ale acesteia sau personalului propriu.

 1. întocmeşte şi avizează de legalitate contractele şi actele adiţionale la contractele încheiate de I.I.S.P.V.;
 2. informează personalul din cadrul I.I.S.P.V. cu privire la actele normative de interes pentru activitatea desfăşurată, publicate în Monitorul Oficial al României;
 3. participă la şedinţele Comisei de disciplină, conform deciziei directorului institutului;
 4. ţine evidenţa contractelor şi actelor adiţionale la contractele încheiate de I.I.S.P.V., cât şi evidenţa deciziilor emise de directorul institutului;
 5.  analizează petiţiile şi formulează răspunsurile către petenţi; 
 6. îndeplineşte orice alte sarcini date în scris de reprezentantul legal al I.I.S.P.V.;
 7. Pentru consilierul juridic care este membru în cadrul structurii de securitate de la nivelul I.I.S.P.V. fişa postului se va completa cu următoarele atribuţii:

a) elaborează şi supune aprobării reprezentantului legal al I.I.S.P.V. normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b)întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
c)coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
d)asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
e)monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
f)consiliază reprezentantul legal al I.I.S.P.V. în legatură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
g)înformează reprezentantul legal al I.I.S.P.V. despre vulnerabilitatile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
h)acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competentelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
i)organizează activităţi de pregătire specifica a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
j)asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
k)actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
l)întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de servicii/birouri/compartimente, pe clase şi niveluri de secretizare;
m)prezintă reprezentantului legal al I.I.S.P.V. propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţa deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
n)efectuează, cu aprobarea reprezentantului legal al I.I.S.P.V., controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
o)exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.

          În domeniul resurselor umane

 1. răspunde de gestionarea şi evidenţa resurselor umane şi de salarizarea personalului institutului;
 2. împreună cu compartimentele de specialitate din I.I.S.P.V, asigură întocmirea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a institutului;
 3. elaborează Regulamentul de ordine interioara a institutului şi urmăreşte aplicarea acestuia;
 4. întocmeşte organigrama institutului, statul de funcţii şi statul nominal, le prezintă spre aprobare Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi răspunde de aplicarea strictă a normelor de structură aprobate, cu încadrarea în fondul de salarii alocat;
 5. întocmeşte state de funcţii, în conformitate cu structura organizatorică aprobată, în limita prevederilor bugetare,  şi actualizează statele de funcţii conform dispoziţiilor legale;
 6. stabileşte drepturile salariale ale personalului şi asigură modificarea salariilor de bază şi a sporurilor, conform reglementarilor  legale;
 7. întocmeşte evidenţa numerică şi nominală pe funcţii, categorii, clase, grade şi trepte profesionale a personalului;
 8. întocmeşte proiectul de buget privind cheltuielile cu salariile, numărul maxim de posturi în structura de personal propusă şi fondul aferent salariilor de bază;
 9. urmareşte întocmirea fişei postului pentru fiecare salariat, asigură înmânarea acesteia titularului şi o arhivează în dosarul de personal;
 10. verifică şi răspunde de aplicarea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor, conform actelor normative în  vigoare;
 11. asigură, potrivit legii, organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi promovare a personalului;
 12. întocmeşte anunţurile pentru organizarea concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante şi asigură publicarea acestora;
 13. întocmeşte, potrivit legii, dosarele de pensionare pentru limită de vârstă şi invaliditate şi răspunde de depunerea lor în termen la organele de specialitate;
 14. împreună cu şeful de compartiment elaborează şi coordonează activitatea funcţionarilor publici debutanţi pe parcursul perioadei de stagiu, cu finalizare în propunere de definitivare sau nu în funcţia publică;
 15. întocmeşte Planul anual de perfectionare a personalului, bugetul de venituri şi cheltuieli, elaborează contractele incheiate de instituţie cu salariaţii care urmează cursuri de perfecţionare pe o perioada mai mare de 90 de zile;
 16. întocmeşte anual Planul de ocupare a funcţiilor publice vacante din cadrul institutului, le transmite spre avizare Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, denumită în contiuare A.N.F.P., şi urmareşte modul de respectare a acestora;
 17. întocmeşte graficul privind programarea concediilor de odihnă, urmareşte modul de efectuare a acestuia, ţine evidenţa concediilor suplimentare şi fără plată;
 18. întocmeşte rapoarte statistice privind activitatea de salarizare şi personal;
 19. răspunde, potrivit legii, de întocmirea documentelor privind încadrarea, transferarea, delegarea, detaşarea, încetarea raporturilor de serviciu; urmareşte evidenţa mişcărilor de personal între compartimentele de specialitate şi între cele funcţionale, a detaşărilor şi delegării de competenţe;
 20. colaboreaza cu A.N.F.P. pentru realizarea atribuţiilor privind organizarea, salarizarea, resursele umane şi perfectionarea salariaţilor din cadrul I.I.S.P.V.;
 21. actualizează baza de date privind evidenţa funcţiei publice şi a funcţionarilor publici şi asigură transmiterea acesteia către A.N.S.V.S.A. şi A.N.F.P. în termenele legale;
 22. comunică CAS-MB, în termenul prevăzut de lege, informaţiile privind apariţia stării de incapacitate temporară a salariaţilor;
 23. întocmeşte Registrul general de evidenţă a salariaţilor - Revisal şi comunică ITM orice modificare aelementelor de identificare şi salarizare a personalului contractual în termenele prevăzute de lege;
 24. întocmeşte contractele individuale de muncă ale salariaţilor şi actele adiţionale, deciziile privind încadrarea, promovarea, avansarea, sanţionarea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporurilor de muncă sau de serviciu ale salariaţilor;
 25. gestionează dosarele personale şi profesionale ale salariaţilor şi fişele de post pentru salaraţii institutului, în conformitate cu prevderile legale;
 26.  eliberează adeverinţe şi a alte documente de personal solicitate de salariaţi; asigură completarea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu;
 27. întocmeşte  notele de lichidare, de transfer şi eliberează documentele de personal celor în cauza;
 28. gestionează declaraţiile de interese şi declaraţiile de avere ale funcţionarilor publici din cadrul I.I.S.P.V.;
 29. înregistrează şi păstrează notele de serviciu primite de la forul ierarhic, hotărârile consiliului de conducere şi deciziile emise de conducerea institutului, asigură multiplicarea şi difuzarea acestora la compartimentele interesate;
 30. răspunde de organizarea şedintelor consiliului de conducere şi a audienţelor;
 31. asigură activitatea de secretariat a consiliului de conducere şi activitatea de registratură a institutului;
 32. asigură activitatea de primire, înregistrare, repartizare şi predare a corespondenţei, precum şi expedierea acesteia la destinatari, după rezolvare;
 33. asigură funcţionarea mijloacelor de comunicaţie din dotare iar atunci când este cazul multiplică şi difuzează unele lucrări efectuate în cadrul institului;
 34. elaborează, împreună cu conducerea instituţiei, planul de pază a obiectivelor şi bunurilor institutului şi-l prezintă spre aprobare organelor de poliţie, stabileşte modul de efectuare a pazei în institut, necesarul de instalaţii şi mijloace tehnice;
 35. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea I.I.S.P.V.

          În domeniul salarizării

 1. întocmeşte statele de salarii, pe baza foilor colective de prezenţă lunare, şi verifică sumele ce urmează a fi plătite salariaţilor;
 2. calculează şi asigură plata  concediilor medicale de boala, sarcina şi lauzie precum şi a concediilor de odihna;
 3. prezintă Serviciului economic şi administrativ situaţia recapitualtivă a salariilor însoţită de toate documentele şi avizele necesare pentru înregistrarea în contabilitate;
 4. colaborează cu banca pentru realizarea cardurilor de debit pentru angajaţii I.I.S.P.V., conform legii şi comunică către aceasta borderourile care conţin drepturile salariale ce se vireaza în conturi;
 5. întocmeşte, conform legii, declaraţiile privind  contribuţiile la bugetul de stat, fondul de pensii, fondul de somaj, fondul de sănătate, fondul de accidente, fondul naţional de asigurări de sănătate şi pentru concedii medicale;
 6. întocmeşte şi transmite către Casa Naţionlă de Sănătate documentele privind solicitarea rambursării sumelor rezultate din diferenţa indemnizaţiilor pentru concediile medicale  plătite  din F.N.U.A.S.S.  şi contribuţia  datorată de unitate către acest fond;
 7. întocmeşte lunar situaţia monitorizării cheltuielilor de personal, asigurând concordanţa datelor cu plăţile nete din execuţia bugetară;
 8. respectă prevederile referitoare la virarea în termenul legal  a sumelor stabilite drept obligaţii ale salariaţilor şi ale institutiei către bugetul statului;
 9. calculează şi întocmeşte statele de plată aferente plăţii premiului anual, primelor de vacanţă ;
 10. întocmeste fişele fiscale anuale ale salariaţilor precum şi ale persoanelor lichidate în cursul anului;
 11. asigura actualizarea programului de calcul al salariilor şi baza de date aferentă ;
 12. elaborează răspunsurile chestionarelor transmise de Institutul Naţional de Statistica - Chestionar  privind Indicatorii pe tremen scurt în servicii - SERV TS,  Ancheta locurilor de muncă vacante, Costul anual al forţei de munca.
 13. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea I.I.S.P.V.

          În domeniul IT

 1. stabileşte necesarul de tehnică de calcul, precum şi aplicaţiile informatice ce urmează a fi achiziţionate pe parcursul unui an calendaristic;
 2. desfăşoară activităţi de analiză a sistemului informatic al I.I.S.P.V. şi optimizează împreună cu şefii de compartimente problemele de monitorizare a întregii activităţi a institutului;
 3. se documentează în vederea găsirii celor mai moderne soluţii de prelucrare a datelor, atât din punct de vedere hardware cât şi software;
 4. administrează pagina Web a institutului şi asigură condiţiile necesare în vederea publicării informaţiilor de către structurile responsabile;
 5. realizează schimbul de informaţii, prin mijloace electronice, dintre institut şi autorităţile centrale, precum şi cu alţi parteneri din ţară şi străinătate; în condiţiile legii asigură protecţia acestor informaţii;
 6. asigură condiţiile necesare pentru tranzacţionarea datelor prin intermediul reţelei locale precum şi stocarea şi protecţia acestora în serverul de fişiere;                              
 7. ia toate măsurile necesare pentru a menţine echipamentele de calcul din dotarea institutului în stare optimă de funcţionare;
 8. acordă asistenţă tehnică compartimentelor I.I.S.P.V. în implementarea, întreţinerea şi exploatarea sistemului informatic;
 9. administrează reţeaua Internet şi Intranet existentă în cadrul  I.I.S.P.V., realizând totodată proiectul de extindere a acesteia, în funcţie de necesar;
 10.  gestionează conectarea utilizatorilor din cadrul institutului la reţeaua Internet;

          Art. 20 Compartimentul Informare publică şi Relaţii cu presa are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:
          În domeniul informării publice

 1. comunicarea din oficiu a informaţiilor considerate prin lege ca fiind de interes public prin afişare la sediul institutului sau prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, precum şi în pagina de Internet proprie sau direct, prin consultarea lor la sediul institutului;
 2. asigură transparenţa decizională a I.I.S.P.V., în condiţiile legii;
 3. furnizarea în scris, la solicitarea scrisă sau verbală a persoanelor fizice sau juridice, a informaţiilor de interes public, cu respectarea termenelor legale;
 4. participă la elaborarea anuală a unui buletin informativ şi asigură publicarea acestuia;
 5. asigură disponibilitatea în format scris – la avizier, sub formă de broşuri sau electronic, dischete, CD, pagina de Internet – a informaţiilor comunicate din oficiu;
 6. ţine evidenţa solicitărilor şi a răspunsurilor, precum şi a chitanţelor remise de solicitanţi privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate;
 7. întocmeşte anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public.

         

Sondaje

In ce conditii colaborati cu I.I.S.P.V.?